+31 29 77 1 25 25 info@rerumrealestate.com

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden per 01‐09‐2014

RERUM REAL ESTATE – Koolwitjestraat 112 – 1432 ND – Aalsmeer ‐ The Netherlands
Mail: admin@rerumrealestate.com ‐ Website: www.rerumrealestate.com

Algemene Voorwaarden RERUM REAL ESTATE

Artikel 1.  Algemeen
1. De overeenkomst met RERUM REAL ESTATE wordt gevormd door de onderhavige
algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en RERUM REAL
ESTATE ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en  overeenkomst
tussen RERUM REAL ESTATE en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop‐ en of andere voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2.  Totstandkoming van de overeenkomst en offertes
1. Offertes van RERUM REAL ESTATE zijn gebaseerd op de informatie die door de
opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële
informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid
verstrekt heeft.
2. Alle offertes en aanbiedingen van RERUM REAL ESTATE zijn  vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is
gesteld, kan aan de offerte of aanbiedin generlei wijze enig recht worden ontleend.
3. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door
opdrachtgever, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke
opdrachtbevestiging door opdrachtgever aan RERUM REAL ESTATE.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of
strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3. Uitvoeren door derden
1. RERUM REAL ESTATE heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de opdracht door derden te laten uitvoeren.
RERUM REAL ESTATE zal hiertoe uitsluitend overgaan na overleg met de opdrachtgever.
2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt  uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1. RERUM REAL ESTATE neemt bij de uitvoering van zijn  werkzaamheden de zorg van een
goed opdrachtnemer in acht.  
2. RERUM REAL ESTATE neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich
en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. 
Algemene Voorwaarden per 01‐09‐2014
RERUM REAL ESTATE – Koolwitjestraat 112 – 1432 ND – Aalsmeer ‐ The Netherlands
Mail: admin@rerumrealestate.com ‐ Website: www.rerumrealestate.com

Artikel 5. Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door RERUM REAL ESTATE niet
konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken,  zullen door de opdrachtgever aan
RERUM REAL ESTATE worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken
tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van
onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, RERUM REAL ESTATE haar
geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. RERUM REAL ESTATE zal de
kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de
opdrachtgever.
2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen
in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig  en schriftelijk
aan RERUM REAL ESTATE ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan
is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van
opdrachtgever.
3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot
gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen oplevertijd door RERUM REAL
ESTATE wordt overschreden.
Artikel 6. Medewerking opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd of ongevraagd, alle relevante informatie
verstrekken aan RERUM REAL ESTATE die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering
van de aan hem verstrekte opdracht.
2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens,
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
(informatie)verplichtingen heeft voldaan, is RERUM REAL ESTATE bevoegd over te gaan
tot opschorting van de uitvoering  van de overeenkomst.
3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten
verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter
beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.  Opdrachtgever dient
er zog voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring
beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4. Indien en voor zover RERUM REAL ESTATE daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever
op zijn locatie RERUM REAL ESTATE kosteloos een eigen werkruimte met
telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax‐ en/of internetaansluiting, tenzij uit de aard
van de opdracht anders voortvloeit.
5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van
personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra
kosten voortvloeien voor RERUM REAL ESTATE, dan komen deze kosten voor rekening
van opdrachtgever. 
Algemene Voorwaarden per 01‐09‐2014
RERUM REAL ESTATE – Koolwitjestraat 112 – 1432 ND – Aalsmeer ‐ The Netherlands
Mail: admin@rerumrealestate.com ‐ Website: www.rerumrealestate.com
Artikel 7. Geheimhouding
1. Opdrachtgever en RERUM REAL ESTATE verplichten zich tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien RERUM REAL ESTATE op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde
rechter aangewezen derden mede te verstrekken en RERUM REAL ESTATE zich niet ter
zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is RERUM REAL ESTATE niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet
gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.
3. RERUM REAL ESTATE en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit
artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.  
Artikel 8. Intellectueel eigendom  
1. Alle door RERUM REAL ESTATE en opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of
uitvindingen zijn en blijven eigendom van RERUM REAL ESTATE. Daaronder wordt
tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet
daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.  
2. Alle door RERUM REAL ESTATE ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals
rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en
contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door
opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door RERUM
REAL ESTATE verstrekte stukken mogen niet door de opdrachtgever zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van RERUM REAL ESTATE openbaar worden
gemaakt, verveelvuldigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van
derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders
voortvloeit.  
Artikel 9. Tarieven
1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is
uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen danwel prijzen) een wijziging
ondergaan, dan is RERUM REAL ESTATE gerechtigd het eerder overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen.  
2. RERUM REAL ESTATE is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging
jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief
voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd
tot ontbinding.  
3. Het honorarium van RERUM REAL ESTATE is exclusief onkosten van RERUM REAL
ESTATE, declaraties van ingeschakelde derden, BTW en andere heffingen welke van
overheidswege worden dan wel kunnen worden opgelegd.   
Algemene Voorwaarden per 01‐09‐2014
RERUM REAL ESTATE – Koolwitjestraat 112 – 1432 ND – Aalsmeer ‐ The Netherlands
Mail: admin@rerumrealestate.com ‐ Website: www.rerumrealestate.com
Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door RERUM
REAL ESTATE aan te geven wijze in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen
schorten de betalingsverplichting niet op.  
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is
de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente
verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of
gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de
gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.  
3. In geval van liquidatie (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de
wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,
beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van
RERUM REAL ESTATE op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente.  
5. RERUM REAL ESTATE kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening
van de betaling aanwijst. RERUM REAL ESTATE kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.  
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan RERUM
REAL ESTATE verschuldigde.  
7. Indien de opdrachtgever in gebreke is of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de opdrachtgever.  
8. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens
Rapport Voorwerk II. RERUM REAL ESTATE kan te allen tijde nadere zekerheid
verlangen, bij gebreke waarvan RERUM REAL ESTATE de uitvoering van de
overeenkomst mag opschorten.  
9. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van RERUM REAL ESTATE gevolg wordt
gegeven is RERUM REAL ESTATE gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met
de opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn andere rechten uit deze
overeenkomst of de wet.  
Artikel 11. Klachten  
1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot
het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na
voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan RERUM REAL
ESTATE.  
2. Klachten als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichtingen van
opdrachtgever niet op.   
Algemene Voorwaarden per 01‐09‐2014
RERUM REAL ESTATE – Koolwitjestraat 112 – 1432 ND – Aalsmeer ‐ The Netherlands
Mail: admin@rerumrealestate.com ‐ Website: www.rerumrealestate.com
3. Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft opdrachtgever de keuze
tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos
verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het alsnog
verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft
opdrachtgever het recht op restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever
reeds betaalde honorarium.  
Artikel 12. Uitvoeringstermijn
Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde  
werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale  
termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Coen Van  
Iersel Vastgoedmanagement schriftelijk in gebreke stellen.  
Artikel 13. Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen
met inachtneming van een redelijke termijn.  
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft RERUM
REAL ESTATE vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op
compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als
uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging
ten grondslag liggen die aan RERUM REAL ESTATE zijn toe te rekenen. De voorlopige
resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter
beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.  
3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling
aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de
overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.  
4. Bij voortijdige beëindiging door RERUM REAL ESTATE, heeft opdrachtgever recht op
medewerking van RERUM REAL ESTATE met betrekking tot de overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden
voor RERUM REAL ESTATE extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan
opdrachtgever in rekening gebracht.  
Artikel 14. Aansprakelijkheid  
1. RERUM REAL ESTATE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
ontstaan doordat RERUM REAL ESTATE is uitgegaan van door of namens opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  
2. Indien RERUM REAL ESTATE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van RERUM REAL ESTATE beperkt tot maximaal het declaratiebedrag,
althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
3. De aansprakelijkheid van RERUM REAL ESTATE is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.  
4. RERUM REAL ESTATE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.   
Algemene Voorwaarden per 01‐09‐2014
RERUM REAL ESTATE – Koolwitjestraat 112 – 1432 ND – Aalsmeer ‐ The Netherlands
Mail: admin@rerumrealestate.com ‐ Website: www.rerumrealestate.com
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten, gemaakt om de
gebrekkige prestatie van RERUM REAL ESTATE aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan RERUM REAL ESTATE toegerekend kunnen worden
en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  
6. RERUM REAL ESTATE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.  
Artikel 15. Vrijwaring derden  
1. Opdrachtgever vrijwaart RERUM REAL ESTATE voor mogelijke aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan RERUM REAL ESTATE toerekenbaar is.  
2. Opdrachtgever is gehouden om RERUM REAL ESTATE zowel in als buiten rechte bij te
staan indien RERUM REAL ESTATE wordt aangesproken op grond van het eerste lid van
dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag
worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen,
dan is RERUM REAL ESTATE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RERUM REAL ESTATE en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.  
Artikel 16. Vervaltermijn
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van  
alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens RERUM REAL ESTATE één jaar.  
Artikel 17. Contractsoverneming  
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder
schriftelijke toestemming van RERUM REAL ESTATE over te dragen aan derden. Voor
zover RERUM REAL ESTATE al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor
een contractsoverneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde
aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene
voorwaarden deel uitmaken.  
2. Voorts geldt dat voor zover RERUM REAL ESTATE al schriftelijke toestemming mocht
hebben gegeven voor een contractsoverneming, dan dient opdrachtgever RERUM REAL
ESTATE hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft RERUM REAL ESTATE het
recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal
geschieden. RERUM REAL ESTATE is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.   
Algemene Voorwaarden per 01‐09‐2014
RERUM REAL ESTATE – Koolwitjestraat 112 – 1432 ND – Aalsmeer ‐ The Netherlands
Mail: admin@rerumrealestate.com ‐ Website: www.rerumrealestate.com
Artikel 18. Toepasselijk recht  
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan
tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de woonplaats van RERUM REAL ESTATE